ĐỂ ĐẶT LỊCH HẸN

Vui lòng chọn các lịch trình bên dưới:

Tự thanh toán
Nhiễm COVID-19 bằng RT-PCR  
               (Lấy mẫu ngoáy mũi $ 120,00)
               

Medicare và Medicaid
Bảo hiểm Medicare và Medicaid sẽ được lập hóa đơn. Vui lòng chuẩn bị sẵn thông tin bảo hiểm của bạn.

Nhiễm COVID-19 bằng RT-PCR
                (Lấy mẫu ngoáy mũi)